Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, er det nødvendig med innsats på tvers av sektorene og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

 

Planen inneholder en kombinasjon av strukturelle/befolkningsrettede tiltak og tiltak som retter seg mot den enkelte, gjennom tilrettelegging for gode og enkle valg.

Videre er det lagt vekt på å vise at helse-og omsorgstjenesten og andre offentlige tjenester må ivareta ernæringshensyn og sørge for at de som trenger det, får god oppfølging av tjenestene. Det gjelder både forebygging, rehabilitering, habilitering og behandling samt gode mat- og måltids-opplevelser i hverdagen.

Mange eldre er underernært og feilernært. Mange trenger hjelp til å spise. Underernæring og feilernæring kan føre til helseplager og sykdom. Som oppfølging av denne kostholds-planen, vil regjeringen derfor starte arbeidet med en reform som skal bidra til å sikre at eldre får dekket sine grunnleggende behov, blant annet for mat, aktivitet og fellesskap. Reformen skal bli til i samarbeid med dem det angår: Eldre og pårørende, fagfolk og ledere i kommunene, frivillige og forskere.

Handlingsplanen skal følges opp av departe­mentene og underliggende etater. Tiltakene i planen ligger innenfor virksomhetenes nåværende oppgaver og bevilgningsformål. Planen vil være et nyttig verktøy for fylker, kommuner, private og frivillige aktører.

 

NASJONAL full

You may also like

Lansering av Sunn Start

Torsdag 4. mai var en stor dag for Ressurssenter for migrasjonshelse. Da ble undervisning- og veiledningsmateriellet Sunn Start lansert. Materiellet tar for seg temaene: mat og ...

24. mai 2017.

Veumalleen

In the car towards Fredrikstad we feel exited, on our way to spend yet another day with this amazing group of strong fighters creating different fish based dishes and today we a ...

08. mars 2017.

Psykisk helse

Psykisk helse

Ressurssenter for migrasjonshelse ønsker å styrke målgruppens evne til å vurdere, samt å ivareta sin egen og familiens helse.

 

...
20. februar 2017.